آگهی فراخوان مزایده عمومی مزایده شماره م ز /۱/۴۰۲

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.