آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و تایید نمونه مناقصه شماره م ن /۳۰/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ آبان ماه و یکم آذر ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.