آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی مناقصه شماره ت م ن /۴۹/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.