آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید نمونه مناقصه شماره ت م ن /۳۰/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.