آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی مناقصه شماره ت م ن /۲۲/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.