آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی مناقصه شماره م ن/۱۴/۴۰۲

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.