آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی مناقصه شماره م ن/۴۵/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.