آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیمناقصه شماره م ن/۴۷/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.