استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن-۴۳/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.