مناقصه عمومی یک­ مرحله­ای با ارائه نمونه م ن/۲۶/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.