مناقصه عمومی یک مرحله ای  توأم  با ارزیابی کیفی ت م ن/۳/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.