مناقصه عمومی یک­ مرحله­ای با ارائه نمونه م ن/۲۶/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک مرحله ای  توأم  با ارزیابی کیفی ت م ن/۳/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن-۴۳/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک­ مرحله­ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۴/۴۰۰ (طراحی،خرید، نصب و راه اندازیUPS  و ایجاد باتری روم برای تانک یاردLPG واحد CF فراورش دو )
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مزایده  عمومی م ز/۳/۴۰۱ (فروش ۵۰۰ تن روغن ضایعاتی Waste Oil )
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی دو­ مرحله­ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۶۶/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ شهریورماه (شنبه ویکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...