دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در ادامه بازدید های میدانی خود از نقاط مختلف مجتمع ، امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از کارگاه های ماشین های حساس و تهویه بازدید و ...
صبح روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه مدیرعامل پتروشیمی بندرامام به همراه مدیران تولیدی به بازدید از واحدهای تولیدی و عملیاتی بسپاران پرداختند. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، دک...