آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی مناقصه شماره ت م ن/۶۳ /۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.