آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی مناقصه شماره ت م ن/۷۴/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.