بازدید دکتر انصاری نیک از واحدهای تولیدی و عملیاتی پتروشیمی بندرامام

روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه دکتر سپهدار انصاری نیک به همراه جمعی از مدیران تولیدی و تعمیراتی از واحد های مختلف تولیدی و عملیاتی از نزدیک بازدید کرد.