بازدید مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از واحدآروماتیک

روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه دکتر انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام به همراه هیاتی متشکل از مدیران تولیدی از واحد آروماتیک بازدید کرد و جلسه ای پیرامون بررسی و پایش آخرین وضعیت تعمیرات اساسی با مدیران و روسای فرآورش دو برگزار کرد.