مناقصه عمومی یک­ مرحله­ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۴/۴۰۰ (طراحی،خرید، نصب و راه اندازیUPS  و ایجاد باتری روم برای تانک یاردLPG واحد CF فراورش دو )

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.